ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการจัดหางาน

ยินดีต้อนรับ

 

*** ในการล็อกอินครั้งเดียว เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของกรมได้ตามสิทธิ์ที่ผู้บังคับชัญชามอบหมาย ***